"ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕"

สิริภทฺโท พระมหาปัญญ.  2560.  "ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.

หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก

ปภสฺสโร พระมหาสุภว.  2560.  หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. ผู้ช่วยศาสตราจารย์:183-193.
Syndicate content