พินิจเรื่องกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท

Titleพินิจเรื่องกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsคุ้มครอง วิโรจน์, วรินฺโท พระมหาวีรธ
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/09.pdf