เฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์แห่งความเข้าใจ(ตีความ) ของพระพุทธปรัชญ(ศาสนา) เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ

Titleเฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์แห่งความเข้าใจ(ตีความ) ของพระพุทธปรัชญ(ศาสนา) เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsนิ่มอนงค์ วีรชาติ
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0182559.pdf