พุทธธรรมเพื่อการปกครอง

Titleพุทธธรรมเพื่อการปกครอง
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsทินบรรเจิดฤทธ ปฐมพงศ์
Academic Departmentอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.
Number of Pages309-315
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/22.Thesis_60.pdf