นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ Innovation of Buddhist learning

Titleนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ Innovation of Buddhist learning
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsงามประโคน สิน
Academic Departmentคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages330-339
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/24.Thesis_60.pdf