สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
ทินบรรเจิดฤทธ ปฐมพงศ์.  2560.  พุทธธรรมเพื่อการปกครอง. อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:309-315.