ความรู้ : ประสบการณ์ : การทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อ การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ด้วยหลักพุทธธรรม

Titleความรู้ : ประสบการณ์ : การทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อ การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ด้วยหลักพุทธธรรม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsนิเทศศิลป วรวิทย์
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/36444452.pdf