ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๓
อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th