คลังเอกสารออนไลน์

Found 93 results
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
2559
D. D. Kuppako, Buddhism in Thai Life:Thai model for ASEAN . 2559.
A. P. D. S. Buntoakul, Tang Xuanzang:The WOrd Famous Buddhist Pilgrim as He is known in Thai Art and Literature . 2559.
A. P. D. D. Visuddhangkoon, An analysis of figurative language in the Isan Mahachat Sung-Sermon(Thet Laeh) . 2559.
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา. 2559.
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร., การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา. 2559.
ผศ.สุชน ประวัติดี, การประยุกต์หลักจริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม . 2559.
ดร.สามารถ บุญรัตน์, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามหลักสังคหวัตถุธรรม. 2559.
ดร.สามารถ บุญรัตน์, การพัฒนาวัฒนาธรรมองค์กรตามหลักสังคหวัตถุธรรม. 2559.
ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่น, การสงเคราะห์ทางการศึกษาเยาวชนบนพื้นที่สูง . 2559.
ผศ.จักรแก้ว นามเมือง, การสอนกับทฤษฎี ๓ อ. . 2559.
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร, การเรียนรู้ชีวิตและจิตในแง่มุมพระพุทธศาสนา. 2559.
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์, การเรียนรู้ศาสตร์ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนรู้:การยกระดับบคุณภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น. 2559.
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม, การให้คำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง . 2559.
ผศ.อภิรมย์ สีดาคำ, ความขัดแย้งและวิธีแก้ไขในพระไตรปิฎก. 2559.
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์, ความรู้:ประสบการณ์:การทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยหลักพุทธธรรม . 2559.
ผศ.สุชน ประวัติดี, ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา. 2559.
พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร., คุณค่าทางจริยธรรมของเทพที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิต. 2559.
พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร., ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน. 2559.
พระมหาอุทิศ กวิวํโส, จักกวัตติสูตร: วิเคราะห์เชิงแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 2559.
พระราชวรเมธี ดร., ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) แบบกรณีศึกษา. 2559.
พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร, ธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย. 2559.
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี, นิสิตปฎิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม: ต้นแบบการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย . 2559.
พระมหานิมิตฐิตปญฺโญ ผศ.ดร., บัณฑิตกับใบปริญญาบัตร. 2559.
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ . 2559.
พระมหาสุรชัยวราสโภ ดร., ประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส. 2559.

Pages