การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการ ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

Titleการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการ ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsไชยสิทธิ์ วิสุทธิชัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/24.pdf