ลัทธิมาณีกี (MANICHAEISM)

Titleลัทธิมาณีกี (MANICHAEISM)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsทองประเสริฐ จำนงค์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/04.pdf