วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท

Titleวิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsเนตรนิมิตร สมิทธิพล
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/06.pdf