การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความปรองดองในสังคมไทย

Titleการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความปรองดองในสังคมไทย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsธีรภทฺโท พระมหาสันต, เมฆเสน ธนพล
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/11.pdf