การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้นำทางสังคมเชิงพุทธ

Titleการศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้นำทางสังคมเชิงพุทธ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsพระครูปริยัติกิตติธำรง
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/15.pdf