การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Titleการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsวิสารโท พระราเชนทร
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/16.pdf