วิธีการนําภาษาสันสกฤต ในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย

Titleวิธีการนําภาษาสันสกฤต ในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsทิพย์เกษร ชูศักดิ์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/18.pdf