ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ (ASEAN Economic Community in Perspective of Buddhist Economists)

Titleประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ (ASEAN Economic Community in Perspective of Buddhist Economists)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsชุมสุข พลวัฒน์
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/38463475.pdf