นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม : ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

Titleนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม : ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsสำนักงานอธิการบดี กองกิจการน
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/40490516.pdf