ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน

Titleค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsพระครูปริยัติกิตติธำรง
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0252559.pdf