รัฐศาสตร์: ศาสตร์แห่งบูรณาการ

Titleรัฐศาสตร์: ศาสตร์แห่งบูรณาการ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsขนฺติโสภโณ พระมหาปรีด
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0262559.pdf