วิเคราะห์ 'คำเว่า' ของคนอีสานผ่านบทผะหยา

Titleวิเคราะห์ 'คำเว่า' ของคนอีสานผ่านบทผะหยา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsบำรุงภักดิ์ โสวิทย์
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0272559.pdf