การเรียนรู้ ศาสตร์ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนรู้ : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

Titleการเรียนรู้ ศาสตร์ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนรู้ : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsนิเทศศิลป์ วรวิทย์
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0302559.pdf