การประยุกต์หลักจริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม

Titleการประยุกต์หลักจริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชนพหุวัฒนธรรม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsประวัติดี ผศ สุชน
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/32406413.pdf