พุทธศิลป์พุทธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน

Titleพุทธศิลป์พุทธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsปันธิยะ พูนชัย
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0162559.pdf