ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน(Philosophy of Sufficiency Economy in ASEAN Civil Society)

Titleปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน(Philosophy of Sufficiency Economy in ASEAN Civil Society)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsพระราชวรเมธี, พฺรหฺมรํสี ประสทธิ์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/00231-68.pdf