การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามหลักสังคหวัตถุธรรม Developing a corporate culture based the SaÙgahavatthu

Titleการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามหลักสังคหวัตถุธรรม Developing a corporate culture based the SaÙgahavatthu
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsบุญรัตน์ สามารถ
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0192559.pdf