สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐

Titleสารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ ดร, อนุภทฺโท พระมหาธิติ, ศิริธัญภร นายสุชญา
Academic Departmentกองวิชาการ
Number of Pages454
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
Abstract

หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๓/๒๕๖๐
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐
พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒/๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/00.Thesis_60.pdf