พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thai Tipitaka Dictionary Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Titleพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thai Tipitaka Dictionary Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระราชปริยัติกวี
Academic Departmentรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Degreeศ.ดร.
Number of Pages23-51
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/02.Thesis_60.pdf