ศิลปะในการวิเคราะห์ วิจัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา

Titleศิลปะในการวิเคราะห์ วิจัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsทองประเสริฐ จำนงค์
Academic Departmentศาสตราจารย์พิเศษ
Number of Pages53-57
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/03.Thesis_60.pdf