ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคำโลกธาตุ ทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับ คำเอกภพ ตามแนวคิดของนักดาราศาสตร์

Titleศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคำโลกธาตุ ทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับ คำเอกภพ ตามแนวคิดของนักดาราศาสตร์
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsทองบุญ อดิศักดิ์
Academic Departmentศาสตราจารย์พิเศษ
Number of Pages61-71
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/04.Thesis_60.pdf