มังคลัตถทีปนี : แนวทางการดำรงอยูแห่งชีวิตทียั่งยืน The Mangalatthadipani : the Directive of Living on Sustainable Life

Titleมังคลัตถทีปนี : แนวทางการดำรงอยูแห่งชีวิตทียั่งยืน The Mangalatthadipani : the Directive of Living on Sustainable Life
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsเนตรนิมิตร สมิทธิพล
Academic Departmentรองศาสตราจารย์
Degreeดร.
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
Keywordsการดำรงอยู่, ชีวิตที่ยั่งยืน, มังคลัตถทีปนี, แนวทาง
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/06.Thesis_60.pdf