องค์กรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร

Titleองค์กรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsธีรวํโส พระมหาวิศิ
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุริทร์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/00231-68.pdf