คำอวยพร : กรรมนิยามกับสังคมนิยมน์ Words of Blessing : The Laws of Karma and Social Determination

Titleคำอวยพร : กรรมนิยามกับสังคมนิยมน์ Words of Blessing : The Laws of Karma and Social Determination
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsมีไธสงค ธีระพงษ์, บำรุงภักด โสวิทย์
Number of Pages103-116
Universityมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหำวิทยkลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Cityขอนแก่น
Keywordsกรรมนิยำม, คำอวยพร, สังคมนิยมน์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/07.Thesis_60.pdf