ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธตามแนวพุทธ Management skills, interpersonal Buddhist

Titleทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธตามแนวพุทธ Management skills, interpersonal Buddhist
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsศรีวิชัย สุทธิพงษ์
Academic Departmentรองศาสตราจารย์
Degreeดร.
Number of Pages119-133
Date Published05/2560
Universityคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/08.Thesis_60.pdf