กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม ขององคกรพุทธศาสนาในประเทศไทย

Titleกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม ขององคกรพุทธศาสนาในประเทศไทย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsสิริวฑฺฒโน พระครูธรรม, เตชธโร พระสุภาพร
Number of Pages160-172
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/10.Thesis_60.pdf