พุทธศาสนา : โพสทโมเดิร์น

Titleพุทธศาสนา : โพสทโมเดิร์น
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระสุนทรกิตติคุณ
Academic Departmentผู้ช่วยศาสตราจารย์
Number of Pages173-182
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/11.Thesis_60.pdf