หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก

Titleหลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsปภสฺสโร พระมหาสุภว
Academic Departmentอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
Degreeผู้ช่วยศาสตราจารย์
Number of Pages183 -193
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/12.Thesis_60.pdf