"ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕"

Title"ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕"
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsสิริภทฺโท พระมหาปัญญ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages194-200
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/13.Thesis_60.pdf