ภูมิศาสตร์ตำานานจังหวัดหนองคาย The legendary geography in Nongkhai Province

Titleภูมิศาสตร์ตำานานจังหวัดหนองคาย The legendary geography in Nongkhai Province
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsมูลยาพอ เจษฎา
Academic Departmentมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages221-244
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Keywordsภูมิศาสตร์ตำนาน, หนองคาย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/17.Thesis_60.pdf