ภาษาอังกฤษวันละคำก็เกงได้ English one word a day makes you find the way

Titleภาษาอังกฤษวันละคำก็เกงได้ English one word a day makes you find the way
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Advisorงามสนิท สมาน
Academic Departmentอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มจร.
Degreeรศ.ดร.
Number of Pages282-289
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/20.Thesis_60.pdf