ยอดวิญญูชนทีคนเขาไม่ยอมให้ตาย

Titleยอดวิญญูชนทีคนเขาไม่ยอมให้ตาย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsวิศิษฏ์ใจงาม อภิพัธน์, ญาณฉนฺโท พระจิรพจน์, สมกิตติกานนท อนิตะมงคล
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages290-308
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/21.Thesis_60.pdf