การพัฒนารูปแบบการเยียวยาทางจิตใจตามวิถีพุทธของสตรี ผู้ประสบความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก Development Model of remedies by way of a Buddhist of the woman who having lost beloved ones

Titleการพัฒนารูปแบบการเยียวยาทางจิตใจตามวิถีพุทธของสตรี ผู้ประสบความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก Development Model of remedies by way of a Buddhist of the woman who having lost beloved ones
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsประวัติดี สุชน
Academic Departmentอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.
Number of Pages316-329
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywordsการเยียวยาทางจิตใจตามวิถีพุทธ, สตรีผู้ประสบความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/23.Thesis_60.pdf