โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม พลังนิสิต : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม*

Titleโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม พลังนิสิต : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม*
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsสำนักงานอธิการบดี กองกิจการน
Number of Pages431-453
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/32.Thesis_60.pdf