ด่านบ้านฮวก พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Titleด่านบ้านฮวก พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsพระสุนทรกิตติคุณ
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/02. ด่านบ้านฮวก (10-20).pdf