เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ

Titleเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsพระครูวิมลศิลปกิจ
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/05. เชียงราย (44-53).pdf