ศึกษารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย

Titleศึกษารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsวิสารโท พระราเชนทร
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/06. ศึกษารูปแบบ (54-65).pdf