สมันตปาสาทิกา : มารยาทที่พึงประสงค์ในอริยวินัย

Titleสมันตปาสาทิกา : มารยาทที่พึงประสงค์ในอริยวินัย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsเนตรนิมิตร สมิทธิพล
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/09. สมันตปาสาทิกา (113-127).pdf