ศาสตร์แห่งพระราชากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

Titleศาสตร์แห่งพระราชากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsศรศักดา สุพิมล
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/11. ศาสตร์แห่งพระราชา (136-145).pdf