พุทธศาสนากับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการปกครอง

Titleพุทธศาสนากับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการปกครอง
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsจำปารักษ์ บัญชา
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/12. พุทธศาสนากับคุณค่า (146-153).pdf