วิสัยทัศน์ในสิทธิกับสังคมการปกครองและอาเซียนเศรษฐกิจ

Titleวิสัยทัศน์ในสิทธิกับสังคมการปกครองและอาเซียนเศรษฐกิจ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsจำปารักษ์ บัญชา
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/33414418.pdf